Home / Porodica i zdravlje / Nasilje iza zidova – danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Nasilje iza zidova – danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nasilje iza zidova – danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Uprkos zakonima, kampanjama, nasilje nad ženama je nešto sa čime se svet teško bori, ne samo u zemljama trećeg sveta gde su žene, pored toga što trpe nezamislive oblike nasilja, potpuno obespravljene, već i u veoma razvijenim zemljama.

Sa svih strana stužu alarmantni podaci da žene sve više trpe nasilje od strane svojim muževa, partnera, prijatelja ili članova porodice. Pre svega, uznemirava činjenica da žene trpe nasilje tamo gde bi trebalo da se osećaju najsigurnije i najbezbednije, u svojim domovima, od strane onih koji bi trebalo da ih vole i štite.

Do samo pre desetak godina, u našoj zemlji se od porodičnog nasilja okretala glava, smatralo se da je to stvar porodice, žena koja je trpela nasilje na neki način je bila anatemisana kao jedini krivac za ono što joj se dešava. Zvanični organi su takođe zatvarali oči pred ovom nedopustivom društvenom pojavom I to bi tako trajalo sve dok neka žena smrtno ne strada od onoga ko ju je godinama zlostavljao.

Nakon kampanja koje su pozivale građane da prijave nasilje a ne da okreću glavu, edukacije žena da se obrate nadležnim institucijama i napuste nasilnika, pooštravanje zakona kada je u pitanju porodično nasilje nad ženama, pomislili biste da je crna statistika vezana za ovaj problem mnogo bolja, ali nije tako. Uprkos apelima, mnogo žena, širom sveta ali i u našoj zemlji trpe nasilje godinama..

Od 1999. godine, svakog 25. novembra obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji su ustanovile Ujedinjene nacije u znak sećanja na sestre Mirabel, dominikanske aktivistkinje koje su brutalno ubijene 1960. godine. To je dan kad ceo svet treba da kaže jedno glasno NE nasilju nad ženama, tim nečujnim žrtvama porodičnog nasilja, dan kada niko, kao ni ostalih dana u godini, ne sme da skrene pogled sa ovog problema.

ID-10074836

Porodično nasilje je najzastupljeniji oblik nasilja nad ženama i može imati razne oblike, može biti fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko… Nasilje u porodici je „svaki akt fizičkog, seksualnog i psihičkog nasilja koje se dešava u porodici ili domaćinstvu ili bilo kog drugog partnerskog, odnosno intimnog odnosa, bez obzira na to da li nasilnik deli ili ne deli istu stambenu jedinicu sa žrtvom“, definiše Nacrt Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U domaćem zakonodavstvu, prema Porodičnom zakonu, nasilje u porodici predstavlja „ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice“,član 197. stav 1 (preuzeto iz Nacionalne strategije za spečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, objavljene u „Sl. glasnik RS“, br. 27/2011.)

Nasilje nad ženama uglavnom je zasnovano na tradiciji ukorenjenoj u mnogim društvima da je žena niže biće od muškarca kojim muškarac treba i mora da dominira kao i da ima pravo da  sprovodi neku od vrsta nasilja kako bi je držao potčinjenom .

Nasilje nad ženama trpi mnogo više žena nego što se misli jer mnoge žene još uvek smatraju to svojom ličnom sramotom, ne prijavljuju svoje mučitelje iz straha, najčešće od osude sredine da su same odgovorne i krive što doživljavaju nasilje ili iz straha od svojih mučitelja.

Prema istraživanju UN, više od trećine žena u svetu doživele su  nasilje od strane muškaraca, poznatih ili nepoznatih, mnoge od njih su zbog pretrpljenog nasilja postale trajni invalidi dok su neke žene smrtno stradale.

Nasilje nad ženama je vodeći uzrok smrti žena u čitavom svetu. Ima mnogo lica, ubistva, silovanja, nasilje u kući i van kuće, na ulici, radnom mestu, a samim tim obuhvata fizičku, seksualnu, psihičku torturu i kršenje ljudskih prava.

U većini zemalja nedostatak adekvatnih zakona indirektno staje na stranu nasilnika.

Ali, ako vam je jedina pomisao ono da je nasilje nad ženama kada je muž tuče, niste u pravu.

U mnogim zemljama sveta žene trpe nasilje na osnovu polne diskriminacije, sprečene su da učestvuju u društvenom životu, trpe diskriminaciju zbog svoje etničke pripadnosti, statusa ili invaliditeta.

Nasilje nad ženama je globalni problem, skoro svaka treća žena u svetu trpi neki oblik nasilja, pretučena je, preživela je seksualni napad, u braku ili van njega. Podaci Svetske zdravstvene organizacije govore da skoro 90% žena koje su pretrpele neki oblik nasilja nikada nisu ni od koga zatražile pomoć niti nasilje prijavile policiji.

U svetu je više od 60 miliona devojčaca prinuđeno na udaju pre punoletstva, milioni žena su podvrgnuti ušivanju genitalija, 600 000 žena su žrtve seksualne ekspolatacije, 70% onih koji žive u ekstremnom siromaštvu čine žene.

369710m3t8f8m2e

U Srbiji, po statistikama, svaka treće žena trpi neki oblik nasilja a svaka druga je u nekom trenutku bila žrtva nasilja. Nasilju su izložene žene svih starosnih grupa i svih nivoa obrazovanja, kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama. U većini slučajeva, preko 90%, žene su žrtve svojih partnera, kako bračnih tako i vanbračnih. Žene se još uvek veoma retko odlučuju da prijave nasilje koje trpe, razlozi su brojni, strah od nasilnika (strah da će sprovesti neku od svojih pretnji da će nauditi nekome od članova porodice, oduzeti decu), strah od osude porodice i sredine, ekonomska nesigurnost, i na kraju neiformisanost kome se treba obratiti u slučajevima porodičnog nasilja.

Teritorijalno, žene su u našoj zemlji žrtve nasilja najviše u centralnoj Srbiji i Vojvodini a nasilnici su uglavnom partneri.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*